Jesteśy legalni

W ostatnich miesiącach działamy inaczej. Udostępniamy tylko jedną salę, drugą przekształciliśmy na realizatorkę i przestrzeń studyjną. Na miejscu mamy płyny do dezynfekcji i ozonujemy pomieszczenia.

Pomimo ostatnich, poważnych ograniczeń, wciąż jeszcze jesteśmy legalni. Możemy organizować działania niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, możemy realizować nagrania fonograficzne i audiowizualne.

Poniżej interesujący nas fragment ustawy:

ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”